Микола Хвильовий в оцінці вітчизняної та зарубіжної літературної критики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті здійснено огляд праць, присвячених творчості видатного українського письменника 20-х років ХХ століття Миколи Хвильового. Простежено погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на особливості художнього стилю митця, зокрема на експресіоністичні складники його прози, в різні періоди осмислення творчого доробку М. Хвильового (20 – 30-ті роки, 30 – 80-ті роки ХХ століття, 80-ті роки ХХ століття – 10-ті роки ХХІ століття). Статья содержит обзор робот, посвященных творчеству известного украинского писателя 20-х годов ХХ века Мыколы Хвылевого. Исследованы взгляды отечественных и зарубежных ученых на особенности художественного стиля писателя, в частности на экспрессионистические составляющие его прозы, на разных этапах осмысления творческого наследия М. Хвылевого (20 – 30-тые годы, 30 – 80-тые годы ХХ века, 80-тые годы ХХ века – 10-тые годы ХХІ века). Some reviews of the papers dedicated to the work of Mykola Khvyliovyy, an outstanding Ukrainian writer of the 20-th years of the XX-th century were implemented in this article. The opinions of native and foreign investigators on the peculiarities of the writer’s artistic style were traced, particularly expressionistic components of his prose in different periods of comprehension of Khvyliovyy’s literary heritage (20-th – 30-th, 30-th – 80-th of the XX-th century, 80-th of the XX-th century – 10-th of the XXI-st century).

Опис

Хаперська Марина Віталіївна, здобувачка кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

літературний процес, проза, стиль, модернізм, експресіонізм

Бібліографічний опис

Хаперська М.В. Микола Хвильовий в оцінці вітчизняної та зарубіжної літературної критики / М.В. Хаперська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 963. Сер.: Філологія. – Вип. 62. – С.