Эффективность контроля коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензии на этапах терапии с учетом суточных профилей систолического артериального давления

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Изучена эффективность контроля коморбидной с остеоартрозом (ОА) артериальной гипертензии (АГ) на этапах терапии с учетом типов суточных профилей (СП) систолического артериального давления (САД) у 43 пациентов в возрасте 59±10 лет. Обследовано 23 пациента с коморбидной с ОА АГ (АГ+ОА), 20 с изолированной АГ (ИАГ). Установлено, что с возрастом коморбидность артериальной гипертензии увеличивается с большей частотой встречаемости у лиц женского пола. Остеоартроз повышает степень тяжести артериальной гипертензии без существенного влияния на исходный уровень артериального давления в суточных профилях систолического артериального давления. Контроль артериального давления одинаково эффективен у пациентов с коморбидной с остеоартрозом и изолированной артериальной гипертензией. Эффективность контроля выше у пациентов с non-dippers и ниже – с dippers и night-peakers суточными профилями артериального давления. Коморбидная с остеоартрозом, как и изолированная, артериальная гипертензия с dippers и night-peakers суточными профилями систолического артериального давления требует более интенсивной антигипертензивной терапии. Вивчено ефективність контролю коморбідної з остеоартрозом (ОА) артеріальної гіпертензії (АГ) на етапах терапії з урахуванням типів добових профілей (ДП) систолічного артеріального тиску (САТ) у 43 пацієнтів у віці 59 ± 10 років. Обстежено 23 пацієнта з коморбідною з ОА АГ (АГ + ОА), 20 з ізольованою АГ (ІАГ). Встановлено, що з віком коморбідність артеріальної гіпертензії збільшується з більшою частотою зустрічаємості у осіб жіночої статі. Остеоартроз підвищує ступінь тяжкості артері- альної гіпертензії без істотного впливу на початковий рівень артеріального тиску в добових профілях систолічного артеріального тиску. Контроль артеріального тиску однаково ефективний у пацієнтів з коморбідною на остеоартроз та ізольовану артеріальну гіпертензію. Ефективність контролю вище у пацієнтів з non-dippers і нижче – з dippers та night-peakers добовими профілями артеріального тиску. Коморбідна з остеоартрозом, як і ізольована, артеріальна гіпертензія з dippers та night-peakers добови- ми профілями систолічного артеріального тиску вимагає більш інтенсивної антигіпертензивної терапії. Studied The effectiveness of controls comorbid with osteoarthritis (OA) hypertension (H) at stages of therapy in the light of day profile of systolic blood pressure in 43 patients aged 59 ± 10 years. The study involved 23 patients with comorbid with OA H (H + OA), 20 with isolated H (IH). Found that agecomorbidity of hypertension increases with greater frequency of occurrence in females. Osteoarthritis increases the severity of hypertension without significant effect on baseline blood pressure in the daily profile of systolic blood pressure. Control of blood pressure is equally effective in patients with comorbid with osteoarthritis and isolated arterial hypertension. Effectiveness of controls was higher in patients with nondippers and below – with dippers and night-peakers circadian blood pressure profile. Comorbid with osteoarthritis as well as isolated, arterial hypertension and dippers and night-peakers day profile of systolic blood pressure requires a more intensive antihypertensive therapy.

Опис

Ключові слова

артериальная гипертензия, остеоартроз, контроль, артериальное давление, суточный профиль

Бібліографічний опис

Солдатенко И.В. Эффективность контроля коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензии на этапах терапии с учетом суточных профилей систолического артериального давления / И.В. Солдатенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 898. Сер.: Медицина. – Вип. 19. – С. 61 – 65