Психолінгвістичний аспект дослідження навчального тексту для іншомовної аудиторії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядається психолінгвістичний аспект творення навчального тексту та його сприйняття в іноземній аудиторії . У зв’язку з цим виділено ієрархічний комплекс психолінгвістичних ознак, структурно -комунікативну та структурно -когнітивну характеристики внутрішньої й зовнішньої формнавчального тексту.

Опис

The problem of generation and perception of an educational text for the foreign audience is examined in this article due to psycholinguistic aspect. The hierarchical complex of psycholinguistic signs, structurally-communicative and structurally-cognitive descriptions of internal and external forms of the educational text is selected in this connection.

Ключові слова

psycholinguistic, generation of the text, determinant structure, denotate, linguistic consciousness, kernel and periphery of mental lexicon, психолингвистика, текстопорождение, детерминантная структура, денотат, языковое сознание, ядро и периферия ментального лексикона, психолінгвістика, текстотворення, детермінантна структура, денотат, мовна свідомість, ядро й периферія ментального лексикону

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2009, № 14