Знак аберація та його значення в деяких тлумачних словниках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті на прикладі плану вираження аберація як окремого мовного знака та головного компонента інших лексичних одиниць установлено вплив принципів лексикографічного опрацювання семантики слів на семасіологічну кваліфікацію термінів. На противагу традиційному погляду на семантику аналізованої одиниці (аберація - полісемант) її описано відповідно до уявлень про еврисемію. На цій підставі лексикографам запропоновано оптимізоване представлення семантичних компонентів, що становлять інтенсіональну частину значень даної одиниці. It is established by example of the plane of expression aberration (as a separate sign and main component of other lexacal units), that lexicographical principles of adapting the word meaning have affect on semasiological qualification of terms, in the article. The analyzed unit is described as expressed by eurysemy – in contrast to the traditional outlook on its meaning (aberration is polysemic word). It is proposed to lexicographers to use (due to results of our analysis) the optimized view of the semantic components of the intentional part of meanings of the very unit.

Опис

Житін Яків Володимирович, аспірант кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

еврисемія, лексикографія, омосемія, поняттєвий поліморфізм, полісемія, семасіологія, термін, термінологічна система, термінологія, багатозначність, широкозначність

Бібліографічний опис

Житін Я.В. Знак аберація та його значення в деяких тлумачних словниках / Я.В. Житін // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 307 – 313