Ігровий чинник у романі В. Домонтовича „Без ґрунту”

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена аналізу одного з українських інтелектуальних романів 20-х рр. ХХ ст. – роману В. Домонтовича „Без ґрунту”. Досліджується принцип ігрового підходу до дійсності у художній структурі твору. Статья посвящена анализу одного из украинских интеллектуальных романов 20-х гг. ХХ века – романа В. Домонтовича „Без грунта”. Исследуется принцип игрового похода к действительности в художественной структуре произведения. The article is devoted to the analysis of one of the Ukrainian intellectual novels of the 1920s – of the „Without ground” by V. Domontovych’s. The principle of the playing approach to reality in the artistic structure analyzing story.

Опис

Наумова Олена Олександрівна, аспірант, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

гра, роль, маска, ілюзія, безґрунтянство

Бібліографічний опис

Наумова О.О. Ігровий чинник у романі В. Домонтовича „Без ґрунту” / О.О. Наумова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 989. Сер.: Філологія. – Вип. 63. – С. 120 - 123