Різноманіття складу геміклональних популяційних систем Pelophylax esculentus complex в Україні та чинники, що підтримують їхню стійкість

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертаційне робота присвячена дослідженню внутрішньо-популяційних процесів геміклональних популяційних систем зелених жаб Pelophylax esculentus complex України, а саме їхнього складу, онтогенетичних особливостей різних генетичних форм зелених жаб, а також характеру добору серед потомства як одного з механізмів, що підтримують стале існування таких систем, та його взаємозв’язку з генетичним різноманіттям геномів. Складовими роботи стали опис нових і аналіз динаміки вже відомих ГПС всієї України (басейнів Дунаю, Західного Бугу, Дніпра в широкому сенсі) і басейну Сіверського Донця зокрема; дослідження розвитку зелених жаб у природніх умовах та в умовах експериментальних схрещувань, а також реєстрація аномалій різного характеру (аномалії розвитку, фенологічні аномалії); молекулярне та цитологічне дослідження різних популяційних систем та експериментального потомства окремих їхніх представників.
Dissertation is dedicated to the study of intra-population processes in hemiclonal population systems of water frogs Pelophylax esculentus complex in Ukraine, namely their composition, ontogenetic features of different genetic forms and the features of selection among progeny, as one of the mechanisms maintaining the stable existing of such systems, and its relation to the genomes’ genetic diversity. The work is composed of the description of the new and dynamic analysis of already known HPS of Ukraine (Dunai, Western Buh, Dnipro basins sensu lato) and Siverskyi Donets basin in particular; the investigation of water frogs’ development in natural conditions and in conditions of experimental crossings, along with registration of different anomalies (developmental, phenological); molecular and cytological study of different population systems and experimental progeny from some of their members.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Biology, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, зелені жаби, пуголовки, гібриди, онтогенез, стадії розвитку, добір, елімінація, розмноження, гаметогенез, склад популяційних систем, мікросателітний аналіз, штучні схрещування, геноми, water frogs, tadpoles, hybrids, ontogenesis, developmental stages, selection, elimination, reproduction, gametogenesis, population system composition, microsatellite analysis, artificial crossings, genomes

Бібліографічний опис

Дрогваленко, Микола Олександрович. Різноманіття складу геміклональних популяційних систем Pelophylax esculentus complex в Україні та чинники, що підтримують їхню стійкість : дис. ... д-ра філософії : 091 «Біологія» (Галузь знань09 – Біологія) / М.О. Дрогваленко. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 236 с.

Зібрання