Прагматичний аспект значення контекстуальних синонімів-прикметників (на матеріалі німецькомовного художньо-публіцистичного дискурсу)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статті розглядаються проблеми вивчення прагматичного значення контекстуальних синонімів-прикметників, для чого обрано методологію когнітивно-дискурсивної парадигми. Увагу приділено таким аспектам як референція, типи і рівні контекстів, частиномовні і дискурсивні особливості прикметників; аналізується референційна іменна група і в її межах контекстуальна синонімічна пара прикметників. В статье рассматриваются проблемы изучения прагматического значения контекстуальных синонимов-прилагательных, для чего была выбрана методология когнитивно-дискурсивной парадигмы. Уделяется внимание таким аспектам как референция, типы и уровни контекстов, частеречевые и дискурсивные особенности прилагательных; анализируется референционная именная группа, и в ее рамках контекстуальная синонимическая пара прилагательных. This issue deals with the problems of pragmatic meaning of contextual adjective synonyms. For this purpose the methodology of cognitive-discursive paradigm was chosen. Such aspects as reference, types and levels of context, as well as lingual and discourse characteristics of adjectives are discussed. Contextual adjective pair within the scope of the reference noun group is analyzed.

Опис

Ключові слова

noun group, contextual synonyms, adjectives, reference, pragmatics, іменна група, контекстуальні синоніми, прикметники, референція, прагматика

Бібліографічний опис

Суддя А.М. Прагматичний аспект значення контекстуальних синонімів-прикметників (на матеріалі німецькомовного художньо-публіцистичного дискурсу) / А.М. Суддя // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 930. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 64. – С. 120–124.