Методи та засоби побудови блокових симетричних шифрів з підвищеною стійкістю та швидкодією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет мені В.Н. Каразіна

Анотація

The main content of the work is to present the results of the author's participation in substantiation of a new methodology for assessing the resistance of block symmetric ciphers (BSC) to attacks of differential and linear cryptanalysis and its further development in the direction of creating and developing advanced methods of designing block symmetric ciphers with increased stability and speed.

Опис

Основний зміст роботи — це викладення результатів участі автора в обґрунтуванні нової методології оцінки стійкості блокових симетричних шифрів (БСШ) до атак диференціального та лінійного криптоаналізу та подальшому її розвитку в напряму створення й розробки вдосконалених методів проєктування блокових симетричних шифрів з підвищеною стійкістю і швидкодією. Відомі результати досліджень з обґрунтування нової методології прискореного криптоаналізу БСШ до атак диференціального та лінійного криптоаналізу виконані на кафедрі безпеки інформаційних технологій (БІТ) Харківського національного університету радіоелектроніки [1; 2 ; 3; 4; 5; 6] упродовж 2008–2015 років. У проведенні експериментальних досліджень та отриманні ряду важливих результатів брав участь і автор дисертаційної роботи. Особисто і в співавторстві було опубліковано більше ніж 30 статей у фахових виданнях України та за кордоном.

Ключові слова

технології блокового симетричного шифрування, блоковий симетричний шифр, динамічні показники приходу шифру до стану випадкової підстановки, стійкість до атак диференціального і лінійного криптоаналізу, активні S-блоки, доказова стійкість, максимальна диференціальна ймовірність, максимальна лінійна ймовірність, випадкова підстановка, модель випадкової підстановки, показники швидкодії шифру, показники випадковості, методи вдосконалення шифруючих перетворень, block symmetric encryption technologies, block symmetric cipher, dynamic indicators of cipher arrival to random substitution state, resistance to differential and linear cryptanalysis attacks, active S-blocks, proof stability, maximum differential probability, maximum linear probability, random substitution, random substitution model, cipher performance indicators, randomness indicators, methods of improving encryption transformations

Бібліографічний опис

Лисицький, Костянтин Євгенович. Методи та засоби побудови блокових симетричних шифрів з підвищеною стійкістю та швидкодією : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 122 — Комп’ютерні науки (Галузь знань 12– Інформаційні технології). — Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021. - 220 с.

Зібрання