Застосування рефракції мікрохвиль для діагностики неоднорідної плазми

Анотація

Siusko Y. V. Application of microwave refraction for diagnosis of inhomogeneous plasma. Qualification scholarly paper: a manuscript. Thesis submitted for obtaining the Doctor of Philosophy degree in Natural Sciences, Specialty 104 – Physics and Astronomy. – National Science Center “Kharkiv Institute of Physics and Technology”, The National Academy of Sciences of Ukraine; V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The methods of plasma diagnostics based on refraction have been developed in the dissertation work, namely: the measurement of microwave phase shift at inclined plasma probing with horn antennas fixed in space, the method of determination of azimuthal inhomogeneities of rotating plasma. Inclined probing (in the case of horn antennas fixed in space) has been proposed to implement using the peripheral part of the horn antenna radiation for the first time.

Опис

У дисертаційній роботі розвинуто методи діагностики плазми, які засновані на рефракції, а саме: вимірювання зсуву фази мікрохвилі при похилому зондуванні плазми з фіксованими в просторі рупорними антенами, метод визначення азимутальних неоднорідностей плазми, що обертається. Похиле зондування (у випадку фіксованих у просторі рупорних антен) було вперше запропоновано реалізувати з використанням периферійної частини випромінювання рупорної антени. Вимірювання зсуву фази хвиль при похилому зондуванні та метод визначення азимутальних неоднорідностей плазми, що обертається, можуть використовуватися у якості методів діагностики плазми, завдяки яким є можливість отримувати інформацію про периферійну плазму та визначати азимутальні неоднорідності плазми відповідно. Ці методи можуть бути використані як при дослідженні лабораторної плазми, так і в пристроях керованого термоядерного синтезу.

Ключові слова

мікрохвилі, промінь, рефракція, плазма, густина, розряд, імпульс, інтерферометрія, ВЧ методи, генератор, антена, спектр, магнітне поле, рупор, microwaves, beam, refraction, plasma, density, discharge, pulse, interferometry, microwave methods, generator, antenna, spectrum, magnetic field, horn

Бібліографічний опис

Сюсько, Євген Васильович. Застосування рефракції мікрохвиль для діагностики неоднорідної плазми : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія (Галузь знань 10 – Природничі науки). – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. - 190 с.

Зібрання