Дослідження збудження полів в плазмі та діелектрику потужними лазерними імпульсами та релятивістськими електронними згустками задля прискорення, фокусування та нагріву електронів і позитронів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено теоретичному (за допомогою числового моделювання) дослідженню задач, пов’язаних питанням збудження кільватерних полів, питанням прискорення й фокусування згустків заряджених частинок, зокрема, створенню плазмової лінзи для фокусування релятивістських згустків позитронів, питанням використання ефектів самоінжекції та неоднорідності плазми. Використовувалося обчислення методом частинок в комірках, що, передбачає розв’язання рівнянь Максвелла.
The dissertation is devoted to the theoretical (by numerical simulation) research of a number of problems related to the excitation of wakefield, to the investigation of processes of accelerating and focusing bunches of charged particles, the finding of a plasma lens for focusing relativistic bunches of positrons, the investigation of the effects of self-injection and plasma inhomogeneity. PIC calculation method was used which involves the solution of Maxwell equations.

Опис

Ключові слова

NATURAL SCIENCES, числове моделювання, кільватерне поле, магнітне поле, електричне поле, плазма, плазмова лінза для фокусування згустків, стрижень із діелектрика, коефіцієнт трансформації, розподіл по Гауссу, згусток електронів, густина іонів, обчислення методом PIC, рівняння Максвелла, енергія частинок, лазер, numerical simulation, wakefield, magnetic field, electric field, plasma, plasma lens for focusing beams, dielectric rod, transformer ratio, Gaussian distributions, electron beam, ions density, PIC calculation method, Maxwell equations, energy of the particles, laser

Бібліографічний опис

Бондар, Денис Сергійович. Дослідження збудження полів в плазмі та діелектрику потужними лазерними імпульсами та релятивістськими електронними згустками задля прискорення, фокусування та нагріву електронів і позитронів : дисертація … доктора філософії : спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали (Галузь знань 10 – Природничі науки) / Д.С. Бондар. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2024. – 194 с.

Зібрання