Неоміфологізм пізньої прози Доріс Лессінг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Світова література кінця XХ – ХХІ століть виявляє тенденції щодо актуалізації міфу. Зважаючи на зростаючий інтерес науковців до вивчення проблеми неоміфологізму, виникає потреба в дослідженні художніх текстів сучасних зарубіжних письменників, у творчості яких імпліцитно або експліцитно виявляються неоміфологічні риси. Дисертація присвячена вивченню творчості визначної авторки XХ – ХХІ століть, Нобелівської лауреатки з літератури 2007 року, Доріс Лессінг (Doris Lessing, 1919 – 2013), ім’я якої увійшло до канонів постмодерністської літератури й класики феміністичного роману зокрема.
World literature of the end of the 20th – 21st centuries tends to actualize the myth. Taking into consideration the growing interest of researchers in neomythology, there is a need to study the texts of modern foreign writers, whose works have implicit or explicit neomythological features. Our dissertation studies the works of the outstanding British author of the 20th – 21st centuries Doris Lessing (1919 – 2013), the Nobel laureate for literature in 2007. Her name has entered the canons of postmodern literature and the classics of the feminist novel in particular.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, неоміфологізм, міфологічний часопростір, міфологічні й біблійні мотиви, міфологічні образи, міфосимволіка, Доріс Лессінг, наукова фантастика/фентезі, лірика/ліричні балади, інтертекстуальність, постмодернізм, поетика відкритого/закритого простору, хроматичні й ахроматичні колореми, фікціональність, фемінізм, постапокаліптичний роман, neomythologism, mythological space-time, mythological, and biblical motifs, mythological images, mythological symbolism, Doris Lessing, science fiction/fantasy, lyric poetry/lyrical ballads, intertextuality, postmodernism, poetics of open/closed space, chromatic and achromatic colours, fiction, feminism, post-apocalyptic novel

Бібліографічний опис

Проскуріна, Наталія Юріївна. Неоміфологізм пізньої прози Доріс Лессінг : дис. … д-ра фiлософiї : 035 – Філологія (Галузь знань – 03 Гуманітарні науки) / Н.Ю. Проскуріна. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 247 с.

Зібрання