Когнітивно-оцінні чинники формування дискурсу журналу «Український тиждень»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Досліджується оцінювання журналістами «Українського тижня» подій і фактів відповідно до шкали «добре - погано» у сполученні з ієрархією потреб. Показано зв'язок оцінних і морально-етичних категорій. Співвіднесено журналістські оцінки подій в Україні й країнах Європи з особливостями національної ментальності. Проаналізовано, за допомогою яких засобів і в рамках якого типу спілкування будується дискурс часопису. Исследуется оценивание журналистами журнала «Український тиждень» событий и фактов в соответствии со шкалой «хорошо - плохо» в сопряжении с иерархией потребностей. Показана связь оценочных и морально-этических категорий. Производится попытка соотнести журналистские оценки событий в Украине и странах Европы с особенностями национальной ментальности. Проанализировано, с помощью каких средств и в рамках какого типа общения строится дискурс издания. The article explores the evaluation of some events and facts by the journalists of the Ukrajins'kyj Tyzhden' magazine in accordance with the «nice - bad» scale connected with the hierarchy of necessities. The bond of evaluative and ethical categories is shown. An attempt to correlate the journalistic estimations of events in Ukraine and some European countries with the features of national mentality is made. The means of discourse creation of this magazine and its communicative type is analyzed.

Опис

Бакун Олександра Валеріївна – аспірант кафедри журналістики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

морально-етичні категорії, журналістський дискурс, ієрархія потреб, концепт добро, шкала оцінок «добре - погано», концепт зло

Бібліографічний опис

Бакун О.В. Когнітивно-оцінні чинники формування дискурсу журналу «Український тиждень» / Бакун О.В. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Соціальні комунікації. – 2010. – № 903, вип. 2. – С. 31 – 37