Визначення залишкових рідин біотоксинів методами Раман-спектроскопії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню та розробці методики одержання композитних матеріалів, які мають метрологічно стійкі параметри, щодо підсилення Раманівського розсіювання складних органічних та біологічних молекул. Ці композити є перспективними для використання, як у біосенсорах, так і в інших виробах для калібрування спектрального обладнання. При цьому важливо, що наведені методи дають можливість отримувати високодобротні резонансні структури, що є стійкі до хімічного та механічного впливу і мають стабільну частоту Фреліха.
The thesis focuses on the research and development of the method for obtaining composite materials with parameters consistent with metrological standards to enhance Raman scattering of complex organic and biological molecules. These composites are promising for use both in biosensors and in other devices for calibration of spectral equipment. Such methods give an opportunity to obtain high-quality resonant structures resistant to chemical and mechanical influences and possessing a stable Frelich frequency.

Опис

Ключові слова

NATURAL SCIENCES, абсорбційна спектроскопія, Раман-спектроскопія, діелектрична проникність, дифракція електромагнітних хвиль, поляризація, ТГц лазер, резонатор, ботулотоксин А, бактеріальний тест, міастенія, білок, біосенсор, наночастинки, полікристалічна плівка, лінійний осцилятор, негаусові світлові пучки, дифракційна решітка, сироватка крові, ТЕ хвильове поглинання, розрахунок поля в дальній зоні, відкритий резонатор, пов’язані осцилятори, FDTD метод, плазмовий резонанс, absorption spectroscopy, raman spectroscopy, dielectric permeability, diffraction of electromagnetic waves, polarization, THz laser, resonator, botulinum toxin A, bacterial test, myasthenia gravis, protein, biosensor, nanoparticles, polycrystalline film, linear oscillator, non-gaussian light beams, diffraction grating, blood serum, TE wave absorption, field calculation in the far zone, open resonator, coupled oscillators, FDTD method, plasma resonance

Бібліографічний опис

Рябенко Юлія Анатоліївна. Визначення залишкових рідин біотоксинів методами Раман-спектроскопії : дис. ... д-ра філософії : 105 – Прикладна фізика та наноматеріали (Галузь знань 10 – Природничі науки) / Ю.А. Рябенко. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 141 с.

Зібрання