Прецедентні вислови у ліриці І. Римарука: функціонально-семантичний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті на матеріалі лірики поета-вісімдесятника І. Римарука розглядається функціонування прецедентних феноменів у художньому дискурсі. Увага автора зосереджена на дослідженні текстових ремінісценцій як символів прецедентних текстів. Розкривається значення прецедентних феноменів для створення поетичної картини світу І. Римарука. В статье на материале лирики поета-восьмидесятника рассматривается функционирование прецедентных феноменов в художественном дискурсе. Внимание автора сосредоточено на исследовании текстовых реминисценций как символов прецедентных текстов. Раскрывается значение прецедентных феноменов для создания поэтической картины мира И. Рымарука. The paper deals with the functioning of precedent phenomena in artistic discourse. The author focuses her attention on the investigation of text reminiscences as the symbols of precedent texts. It is discovered the meaning of precedent phenomena for I. Rymaruk’s creation of poetical mapping of the world.

Опис

Кальченко Тетяна Юріївна, аспірант кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

precedent phenomenon, precedent text, text reminiscence, allusion, quotation, quasiquotation, прецедентний феномен, прецедентний текст, текстова ремінісценція, алюзія, цитата, квазіцитата

Бібліографічний опис

Кальченко Т.Ю. Прецедентні вислови у ліриці І. Римарука: функціонально-семантичний аспект / Т.Ю. Кальченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 35-38.