Унормування професійної діяльності пам’яткоохоронців у радянській Україні (1919–1930-ті роки)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню передумов підготовки та імплементації норм, що регламентували пам’яткоохоронну діяльність в УСРР/ УРСР у 1919–1930-х роках. Вивчення цих процесів здійснюється в соціокультурному контексті, що дозволило прослідкувати вплив «переломної епохи» та «культурної революції» на ставлення суспільства до спадщини минулого. Актуальність теми пояснюється необхідністю вивчити особливості становлення понятійного апарату та процесів «професіоналізації» діяльності дослідників та охоронців історико-культурного надбання, особливостей формування та функціонування етичних норм, що побутували в їх інтелектуальній спільноті. Це дозволяє розв’язати чимало питань, що постають перед дослідниками історії України міжвоєнної радянської доби. Насамперед, дослідження дає змогу прослідкувати особливості правового регулювання сфери культури в УСРР, а також простежити, як впливали зміни в «історичній політиці» більшовиків на збереження національного надбання українського народу в 1920-ті – 1930-ті роки.
The dissertation is devoted to the study of prerequisites for the preparation and implementation of the legal framework that regulated the sphere of monument-protection activities in the Soviet Ukraine in 1919–1930s. The studying of these processes is carried out in the socio-cultural context, which made it possible to follow the influence of the "pivotal period" and the "Cultural Revolution" on society's attitude to the heritage of the past. The actual value of the topic is explained by the need for learning the features of the formation of the conceptual field and the processes of "professionalisation" of the activities of researchers of the historical and cultural heritage, the peculiarities of the formation and functioning of the ethical principles that existed in their intellectual community. The study has made it possible to solve many questions faced by the researchers of the historical and cultural heritage of Ukraine in the interwar Soviet period. First of all, this study draws our attention to the attempt to explore the unique features of the legal regulation of the culture in the Ukrainian Socialist Soviet Republic (USSR), as well as trace the changes in the "historical policy" of the Bolsheviks influencing the sphere of protection of the historical and cultural heritage of the Ukrainian people in the 1920s and 1930s.

Опис

Кваліфікаційна наукова праця

Ключові слова

Research Subject Categories, Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Cultural heritage and cultural production, пам’яткоохоронна діяльність, радянська Україна, культурна спадщина, пам’ятка, пам’яткоохоронці, модернізація, культурні практики, символічний простір, історична політика, великий терор, музеї, антирелігійний наступ,, церковні цінності, просопографія, monument-protection activities, the Soviet Ukraine, cultural heritage, monument, monument-protection and museum workers, modernization, cultural practices, symbolic space, historical police, the Great terror, museums, anti-religious offensive, church values, prosopography

Бібліографічний опис

Новак, Олександр Сергійович. Унормування професійної діяльності пам’яткоохоронців у радянській Україні (1919–1930-ті роки) = Standardising the Professional Activity of Monument-Protection Workers in the Soviet Ukraine (1919 – the 1930s) : дис. … д-ра філософії : 032 – Історія та археологія (Галузь знань 03 – Гуманітарні науки) / О.С. Новак. – Харків : Харківський нац. університет імені В. Н. Каразіна, 2023. – 305 с.

Зібрання