Державно-правові погляди митрополита Андрея Шептицького

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-09-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. У дисертації на методологічних засадах герменевтики й екзистенціалізму здійснено концептуалізацію державно-правових поглядів митрополита Андрея Шептицького в контексті європейської цивілізації та у взаємозв’язку з українською національною духовною і правовою культурою та особливостями державотворення кінця ХІХ – на початку ХХ ст. На основі вивчення досвіду митрополита А. Шептицького в українському державотворенні в умовах міжцивілізаційного зіткнення правових культур доведено, що удосконалення державно-правового устрою України та стабільний розвиток суспільства можливий завдяки однопорядковій державно-правової суб’єктності Сходу і Заходу України, функціонування інститутів демократії та правових норм, сформованості високоосвіченої моральної еліти, яка стала би прикладом жертовності і служіння народові та ядром зміцнення громадянського суспільства.

Ключові слова

митрополит Андрей Шептицький, українське державотворення, українська національна ідея, християнська церква, правова культура, державно-правовий устрій

Бібліографічний опис