System of Enterprise Reputation Management

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

The article offers a system of enterprise reputation management directed at increase of economic benefits from formation and maintenance of high reputation in the result of maximisation of the volume of the incoming cash flows of the enterprise and also their duration and stability. It proves that reputation management, which allows achievement of economic goals of the enterprise, should be directed at key groups of stakeholders: growth of products sales is ensured by consumers, growth of internal stability – by enterprise personnel, growth of external stability – by society, including authority bodies, growth of business value – by investors, owners and partners. The article describes components of the system of enterprise reputation management, the degree of development of which are determined by three vectors: interaction with stakeholders and level of their feedback: messaging, informing, convincing and attracting; activity of the used instruments of reputation management, regularity and intensity, and also quantitative indicators of their application within the framework of directions of the product PR, corporate PR and IR, internal PR, GR and PR&CSR; level of organisational pre-requisites (functional, system and strategic) of the system of reputation management.

Опис

У статті запропоновано систему репутаційного менеджменту підприємства, спрямовану на збільшення економічних вигід від формування та підтримки високої репутації внаслідок максимізації обсягу отримуваних грошових потоків підприємства, а також тривалості та стабільності їх надходження. Доведено, що управління репутацією, яке дозволить досягти економічних цілей підприємства, має бути спрямоване на ключові групи стейкхолдерів: зростання продажів продукції забезпечують споживачі, зростання внутрішньої стабільності – персонал підприємства, зростання зовнішньої стабільності – суспільство, у т. ч. в особі органів влади, зростання вартості бізнесу – інвестори, власники та партнери. Обґрунтовано складові системи репутаційного менеджменту підприємства, розвиненість якої визначають три вектори: взаємодія зі стейкхолдерами та рівень зворотного зв’язку з ними: «меседжування», «інформування», «переконання» та «залучення»; активність використовуваних інструментів репутаційного менеджменту, регулярність / інтенсивність та кількісні показники їх застосування в рамках напрямків продуктового PR, корпоративного PR та IR, внутрішнього PR, GR і PR&CSR; рівень організаційних передумов (функціональний, системний та стратегічний) системи репутаційного менеджменту.

Ключові слова

reputation management, key enterprise stakeholders, public relations, репутаційний менеджмент, ключові стейкхолдери підприємства, зв’язки з громадськістю

Бібліографічний опис

Derevianko, O. (2014) System of Enterprise Reputation Management. Business Inform. Volume 3, 381–386.