Дослідження механізмів терморегуляції та тривалості життя в експерименті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Ali Mohammed Mooshly Al-Bahadly. Investigation of the mechanisms of thermoregulation and life expectancy in the experiment. – Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Biology: Speciality 03.00.04 – Biochemistry (Biology). – V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. At the beginning of the 20th century, the relationship between the intensity of metabolism and life expectancy was established. Along with this it is known that hypobiosis may be accompanied by an increase in life expectancy, but no direct relationship between these states is established. The results of today's research suggest that, by regulating thermogenesis as a measure of heat production and the rate of metabolism, it can be influenced by life expectancy. Despite the known facts of the mechanism of thermogenesis, the effect of body temperature on the duration of life is not sufficiently investigated.

Опис

Ще на початку ХХ сторіччя встановлено взаємозв'язок між інтенсивністю метаболізму та тривалістю життя. Поряд з цим відомо, що гіпобіоз може супроводжуватися збільшенням тривалості життя, однак прямого зв'язку між цими станами не встановлено. Результати досліджень, що відомі на сьогодні, дозволяють припустити, що, забезпечуючи регуляцію термогенезу як показника теплопродукції та швидкості метаболізму, можна впливати на тривалість життя. Незважаючи на відомі факти механізму термогенезу, вплив температури тіла на тривалість життя досліджено недостатньо повно. Разом з тим, вирішення проблеми взаємозв'язку термогенезу та тривалості життя є перспективним підходом не лише при розгляді проблем геронтології, але і цілого ряду медичних проблем, зокрема, ендокринних патологій. Цілком ймовірно, що найбільш ефективним підходом при вирішенні тих чи інших наукових проблем є створення та використання відповідних адекватних експериментальних моделей. В зв'язку з цим метою роботи була розробка експериментальних моделей щодо регулювання термогенезу, дослідження взаємозв'язку тривалості життя, термогенезу та активністю про- та антиоксидантної систем як одного з показників швидкості метаболізму. Дослідження характеристик про- та антиоксидантної системи представляє інтерес і в рамках перевірки вільно радикальної гіпотези старіння.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, тиреоїдний статус, термогенез, метаболічна пам’ять, коефіцієнт виживання, прооксиданти, антиоксиданти, експериментальний фіброз печінки, щурі, thyroid status, thermogenesis, metabolic memory, survival coefficient, prooxidants, antioxidants, experimental liver fibrosis, rats

Бібліографічний опис

Алі Мохаммед Моошлі Ал-Бахадлі. Дослідження механізмів терморегуляції та тривалості життя в експерименті. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (Біологічні науки). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019.