Теоретичні засади дослідження соціолінгвістичних аспектів категорії оцінки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті автор звертається до теоретичного підґрунтя дослідження соціолінгвістичних параметрів категорії оцінки, яка експлікується в межах комунікативної схеми «суб’єкт – об’єкт – підстава». Акцентовано, що добір верба-лізаторів аксіологічного значення залежить від соціокультурного позиціонування учасників ситуації спілкування, тому оцінка в засобах вираження може варіюватися в межах соціолінгвістичної змінної. In the article, the author appeals to the theoretical base of studying sociolinguistic parameters of the evaluation category explicated in the communicational scheme “subject – object – reason”. It is stressed that the selection of verbalizators of axiological meaning depends on sociocultural positioning of the communicational situation participants, therefore the evaluation in language means can vary within the limits of sociolinguistic variable.

Опис

Гарюнова Юлія Олегівна, аспірант кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

оцінка, суб’єкт, об’єкт, підстава, соціолінгвістична змінна, evaluation, subject, object, reason, sociolinguistic variable

Бібліографічний опис

Гарюнова Ю.О. Теоретичні засади дослідження соціолінгвістичних аспектів категорії оцінки / Юлія Олегівна Гарюнова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 117–121.