Адміністративно-процесуальне регулювання у сфері земельних відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У дисертації, використовуючи сучасні наукові методи та підходи, досліджені актуальні теоретичні та практично-прикладні аспекти адміністративно-процесуального регулювання земельних відносин. У контексті теоретичного дослідження головну увагу приділено теоретичним аспектам адміністративно-правового регулювання земельних відносин і, особливо, адміністративно-процесуальній (процедурній) формі у відповідному регулюванні. Належну увагу приділено питанням структури адміністративних проваджень у сфері земельних відносин, а також їх типології і класифікації. У розрізі використаних методологічних підходів сформульовано низку теоретичних конструкцій адміністративних проваджень у сфері земельних відносин. Практичні, прикладні аспекти дисертаційного дослідження мають прояв у сформульованих пропозиціях щодо удосконалення адміністративно-процесуального (процедурного) регулювання земельних відносин.
Actual theoretical and practical aspects of land tenure arrangements administrative procedural regulation are investigated in the dissertation using modern scientific methods and approaches. In the context of theoretical research, the main attention is paid to the theoretical aspects of administrative and legal regulation of land tenure arrangements and, namely, the administrative and procedural form in the relevant regulation. Due attention is paid to the structure of administrative proceedings in the field of land tenure arrangements, as well as their typology and classification. A number of theoretical constructions of administrative proceedings in the field of land tenure arrangements are formulated in terms of the methodological approaches. Practical and applied aspects of the dissertation research are manifested in the drafted proposals for improving the administrative and procedural regulation of land tenure arrangements.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, адміністративно-правове регулювання, адміністративне провадження, адміністративна процедура, адміністративна відповідальність, корупція, корупційні ризики, земельні ділянки, земельні спори, administrative and procedural regulation, administrative proceedings, administrative procedure, administrative responsibility, corruption, corruption risks, land relations, land disputes, land stead

Бібліографічний опис

Залєвський, Владислав Едуардович. Адміністративно-процесуальне регулювання у сфері земельних відносин : дис. … д-ра фiлософiї : 081 – Право (Галузь знань 08 – Право) / В.Е. Залєвський. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 218 с.

Зібрання