Наукова концептуалізація проблеми «вік людини» у парадигмах гуманітарного знання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню стану вивчення проблеми «вік людини» в різних наукових дисциплінах – етнології, фольклористиці та лінгвістиці, які розглядають широке коло питань, пов’язаних із характеристикою тих чи інших сторін досліджуваних явищ. Визначено здобутки в зарубіжному та українському мовознавстві, наголошено на основних напрямках дослідження лексико-семантичної групи «вік людини» у мовознавстві, накреслено перспективи подальшого дослідження теми. The article is devoted to study of «Human age» problem in different scientific disciplines – the ethnology, the study of folklore and the linguistics, which consider a wide range of questions connected with the characteristic of those and other sides of the investigated occurrences. Achievements of foreign and Ukrainian linguistics are defined, the basic directions of research of lexico-semantic group «Human age» in linguistics are considered, the prospectives of further theme research are planned.

Опис

Гурова Оксана Модестівна, здобувач кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

мовна картина світу, лексико-семантична група, семантичне поле, лексика, вік, етнологія, фольклористика, лінгвістика, a language picture of the world, lexico-semantic group, a semantic field, lexicon, age, ethnology, the study of folklore, linguistics

Бібліографічний опис

Гурова О.М. Наукова концептуалізація проблеми «вік людини» у парадигмах гуманітарного знання / О.М. Гурова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 994. Сер.: Філологія. – Вип. 64. – С.35–38