Наукові роботи студентів та аспірантів. Соціологічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 262
 • Документ
  OVERCOMING THE BURDEN OF “VOLYN TRAGEDY” AS AN OPPORTUNITY OF FURTHER DIALOGUE OF COEXISTENCE
  (2017-03-12) Zaporozhchenko, R.; Запорожченко, Р.О.
  In the present paper the author analyzes dynamics of research and debate as for the issue of “Volyn tragedy”, political reasons for non-decision of the conflict. The concepts of Ukrainian and Polish historiography of “Volyn events” are viewed. Policy of reconciliation is researched as one of the forms of overcoming conflicts in modern times.
 • Документ
  State and prospects of the european union political advancement
  (2017-02-14) Zaporozhchenko, R.; Запорожченко, Р.О.
  The article focuses on the political dimension of the European Union through the SWOTanalysis metodology, which enables to determine the main four directions: strengths, weaknesses, opportunities and threats. The overeview of the key vectors for the EU political development is outlined and presented, and recommendations as for their transformation and modernization are proposed.
 • Документ
  "Empire" as a conceptual model of global governance
  (Харківський нац.пед.ун-т імені Г.С. Сковороди, 2016, 2016) Zaporozhchenko, R.; Запорожченко, Р.О.
  The article is devoted to the analysis of classical and modern empires. The review of theoretical and methodological approaches to the category of «global governance» and their practical and functional limitations are given. The existence of a new type of empire «postempire» is determined with post-empire described as a key player of our global governance. The concept of «global empire» is interpreted.
 • Документ
  Structural analysis of modern empires in the framework of global governance theory
  (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, кафедра політології, 2016) Zaporozhchenko, R.; Запорожченко, Р.О.
  This present paper analyzes three powerful players of the modern global governance: the United States, the Russian Federation and the People's Republic of China. The main parameters that allow us to call them modern empires and help identify patterns of spreading influence are determined. The basic directions of geopolitical «giants» are used for comparative analysis of the imperial system of the above-mentioned countries.
 • Документ
  Проблематика нового глобалізму в умовах трансформації національних ідей держав сучасності
  (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, кафедра політології, 2015) Запорожченко, Р.О.
  Трансформація глобалізму в умовах існування постіндустріальних суспільств та інформатизації інститутів влади в сучасному світі все більше стикається з опором свого розповсюдження, яким виступають національні ідеї. Унаслідок цього співіснування та взаємодії основних елементів глобалізм не використовуються на всю потужність. Це веде до виникнення антиглобалістських течій, котрі формуються з національних ідей сучасних країн.
 • Документ
  Демократична легітимність як функціонал громадянського суспільства
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2016) Сивуха, Т.В.; Syvukha, T.
  Проаналізовано систему реалізації механізму демократичної легітимності в контексті становлення громадянського суспільства в Україні. Висвітлено та розкрито взаємозв’язок між категоріями демократії, громадянського суспільства та легітимності політичної влади. Розглядається питання визначення функціонального призначення громадянського суспільства у фокусі адаптації української політичної системи до сучасних моделей європейських демократій. Досліджено сутнісні характеристики та прикладні принципи дії механізму демократичної легітимності в умовах постмодерного політичного процесу.
 • Документ
  Цивілізаційний вимір зовнішньої політики Індії
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2015) Сивуха, Т.В.; Syvukha, T.
  Досліджуються особливості формування та реалізації зовнішньої політики Індії в контексті цивілізаційної самоідентифікації індійських еліт. Проаналізований комплекс зовнішньополітичних дій Індії щодо просування власних національних інтересів через механізми політичної, економічної, культурної інтеграції та кооперації в південноазіатському регіоні. Показано вплив цивілізаційних (культурних) цінностей на формування зовнішньополітичної стратегії Індії.
 • Документ
  Мотиваційні контексти звернення до східних духовних практик у полікультурному суспільстві
  (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015) Зубарєв, О.С.
  У статті звертається увага на східні духовні практики як феномен сучасного полікультурного суспільства. Обґрунтовується необхідність розглядати східні духовні практики як окремий соціокультурний феномен. Виходячи з цього, автор висуває припущення, що мотиви звернення до східних духовних практик відрізняються від мотивів звернення до релігії та нових релігійних організацій, які досліджує соціологія релігійної конверсії. Щоб перевірити це припущення, автор звертається до матеріалів 30 наративних інтервʼю, проведених із представниками східних духовних практик міста Харкова, та досліджує мотиваційні контексти, в яких повсякденні діячі осмислюють своє звернення до східних духовних практик. У підсумку, автором виділяються сім ідеально-типові мотиваційні контексти звернення до східних духовних практик, а саме: екзистенціальний, телеологічний, кризовий, пізнавальний, валеологічний, презентаційний та трансперсональний. Підкреслюється, що дана типологія розроблена з урахуванням веберівського принципу субʼєктивної інтерпретації та є спробою наблизитися до розуміння причин зростаючої популярності східних духовних практик у сучасному суспільстві.
 • Документ
  Життєвий світ Іншого та проблема його розуміння у феноменології А. Шюца
  (ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014) Зубарєв, О.С.
  У статті актуалізується проблема розуміння життєвого світу Іншого в історико-соціологічній ретроспективі. Автором експлікуються та дискутуються концепції розуміння В. Дільтея, М. Бахтіна, М. Вебера, Ч. Кулі, Дж. Г. Міда, А. Шюца, що є основоположними для «розуміючого напрямку» в соціології. Особлива увага приділяється феноменологічному підходу до життєвого світу Іншого й проблеми його розуміння, розробленому А. Шюцем. Автором проаналізована та осмислена шюцівська концепція біографічно детермінованої ситуації: експліковані такі найважливіші феноменологічні поняття, як «запас наявного знання», «релевантність» (в тому числі поняття тематичної, інтерпретативної та мотиваційної релевантності), «кінцеві області значень», «дія», «проект», «мотив» («мотив-тому-що» та «мотив-для-того-щоб»). На думку автора, представлений категоріально-поняттєвий апарат створює методологічний каркас феноменологічного вивчення життєвого світу Іншого, який може бути застосований в емпіричних дослідженнях конкретних життєвих світів.
 • Документ
  Концепт «життєвого світу» в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи другої половини ХХ століття)
  (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015-04) Зубарєв, О.С.
  У статті аналізуються соціологічні інтерпретації концепту життєвого світу в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи другої половини ХХ століття). Констатується, що будь-який концепт виникає як відповідь на проблеми теорії та життя й має свою історію, яка може бути досліджена. Автором детально розглядається драматургічний підхід до повсякденного життєвого світу американського соціолога Ірвіна Гофмана, соціально-психологічна версія концепту життєвого світу української дослідниці Олени Злобіної, соціально-філософські експлікації відношення між життєвим світом й системою німецького соціолога-неомарксиста Юрґена Габермаса, концепція «світів та режимів» французьких дослідників Люка Болтанські та Лорана Тевено. Таким чином, у статті реалізується не тільки персоналістський, але й національний підхід до вивчення історико-соціологічного матеріалу. Відмічається, що розглянуті концепції мають спільні суттєві моменти: по-перше, це проблема структурованості життєвого світу й, по-друге, проблема Іншого.
 • Документ
  Возможности и перспективы использования концепции М. Бахтина в социологической интерпретации жизненного мира
  (2014) Зубарев, А.С.
  В статье рассматривается проблема социологической интерпретации идей М. Бахтина. Автор обращается к работам З. Каримовой, Ю. Давыдова, С. Легезы и других исследователей. Анализируются возможности социологической интерпретации бахтинского концепта «действительного мира жизни» в перспективе нарративного анализа в социологии. Автор сравнивает идеи М. Бахтина и А. Шюца. Актуализируются проблемы профессиональной этики социолога в современном мире, в частности, ответственности социолога-исследователя, соответствия декларируемых и реализуемых социологом ценностей. В связи с этим в статье содержится экспликация этических концептов «философии поступка» М. Бахтина. Предлагаются направления дальнейших исследований.
 • Документ
  Концепт «життєвого світу» в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи першої половини ХХ століття)
  (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2013) Зубарєв, О.
  Стаття присвячена аналізу трактувань концепту «життєвого світу» в історико-соціологічній ретроспективі. Зокрема, автор зупиняється на теоретико-методологічних підходах Е. Гуссерля, М. Гайдеґґера, Х. Ортеги-і-Гассета, які мають евристичну цінність для соціологічного дослідження феномену життєвого світу. Відмічається, що в сучасному суспільстві актуалізуються етичні трактовки цього концепту.
 • Документ
  Вітер зі схилу Фудзі, або поняття «миру» у філософії Г.С. Сковороди
  (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008) Зубарєв, О.С.
 • Документ
  Феминизация школы: от истории к современности
  (2011) Зубарєв, О.С.
 • Документ
  Стилі чоловічого та жіночого у культурі нашого часу: теоретичний аспект аналізу
  (2011) Зубарєв, О.С.
  У статті досліджується феномен стилю як особливий спосіб самовираження особистості. Вказуються основні традиційні характеристики чоловічого та жіночого. З огляду на феномен ідентичності аналізуються стилі чоловічого та жіночого у сучасній культурі.
 • Документ
  Стигматизация идентичности женщины с онкологией молочной железы: попытка применения драматургического анализа И. Гофмана
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012) Зубарєв, О.С.
 • Документ
  Актуалізація соціологічного дослідження східних духовних практик в українському суспільстві
  (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012) Зубарєв, О.С.
  У статті звертається увага на східні духовні практики як феномен полікультурного українського суспільства. Обґрунтовуються теоретичний та практичний аспекти актуальності соціологічного дослідження східних духовних практик в українському суспільстві. Зокрема, акцентується увага на невідповідності традиційного поняттєвого апарату соціології релігії досліджуваному феномену. Пропонується обґрунтування доцільності вивчення східних духовних практик на мікрорівні соціального. В якості теоретико-методологічної бази дослідження розглядається соціокультурний підхід і феноменологічна соціологія.
 • Документ
  Академическая мобильность украинских студентов перед вызовами современного мира: риски академической эмиграции
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Сокурянская, Л.Г.; Дейнеко, А.А.
 • Документ
  Теоретико-методологические основания исследования дискурса музыки
  (Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, 2011) Мудрян, Н.С.