Наукові видання. Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези ХХVI Міжнародної наук.-практ. конф. (6–7 червня 2024 року, м. Харків, Україна)
  (Харків : Харківський національий університет імені В.Н. Каразіна, 2024) б/а
  До електронного збірника включено тези доповідей, присвячені теоретичним питанням мовознавства і практичним проблемам викладання мов у вищій школі. Матеріали доповідей відображають проблеми теорії та практики методики викладання мов у закладах вищої освіти України й досвід науковців, викладачів англійської та української мов як іноземних. Розглядаються психолого-педагогічні та лінгводидактичні особливості навчання іноземних студентів, місце міжкультурної комунікації, міжпредметна координація, формування професійної компетентності студентів. Висвітлено теми, пов’язані з мультимедійними технологіями в сучасній освіті: створення курсів дистанційного навчання, електронних підручників, словників, навчальних презентацій, тестів; впровадження до навчання ресурсів Інтернет, новітніх технічних засобів. The electronic collection comprises abstracts of reports addressed to theoretical issues of linguistics and practical problems of language teaching in higher education institutions. The materials of the reports reflect the experience of scientists, teachers of English and Ukrainian languages as foreign, focused mainly on the actual problems of the theory and practice of language teaching methods. Psychological-pedagogical and linguistic-didactic features of studying foreign students, the place of intercultural communication, interdisciplinary coordination, formation of professional competence of students are considered. Topics related to multimedia technologies in modern education are analyzed: creation of distance learning courses, electronic textbooks, dictionaries, educational presentations, tests; the role of Internet resources and the latest technical means in the educational process.
 • Документ
  Вита – жизнь, несущая свет : Левитская (Витковская) Элеонора Всеволодовна : [воспоминания об Э. В. Левитской коллег и родных ; биобиблиография]
  (Х. : ПАРК, 2015) Мосьпан, Елена Павловна
  Книга присвячена Левитській (Вітковській) Елеонорі Всеволодівні, доценту кафедри російської мови підготовчого факультету для іноземних громадян Харківського державного університету (нині – кафедра мовної підготовки 2 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти ХНУ імені В. Н. Каразіна). Е. В. Левитська (Вітковська) зробила суттєвий внесок у розбудову та розвиток методики викладання російської мови як іноземної. В книзі вміщено її біобібліографія, спомини про неї колег та близьких. Сборник 23 авторов издал И.К. Стивел (ПАРК). При содействии Е.П. Мосьпан и Н.Н. Кальниченко.
 • Документ
  Нові наукові горизонти: досягнення, пошук: збірник наукових праць ( за матеріалами IV Міжнародної студентської конференції). – Вип. 4
  (Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2021) б/а
  New Scientific Horizons: Achievements, Search: conference proceedings (on the materials of the IV International Student Conference). – Issue 4. – Kharkiv: V. N. Karazin KhNU, 2021. – 117 p.
 • Документ
  Преподавание языков в вузе на современном этапе. Межпредметные связи : научные исследования, опыт, поиски. Вып. 2 : сборник научных трудов
  (Харьков : [Моби Дик], 1998) Бей, Людмила Борисiвна; Дудка, Николай Иванович; Дудка, Микола Іванович; Бей, Людмила Борисовна; Чистякова, Алла Борисівна; Чистякова, Алла Борисовна; Нечепоренко, Лідія Сергіївна; Нечепоренко, Лидия Сергеевна; Шалаєв, Віктор Олексійович; Шалаев, Виктор Алексеевич