Вікові особливості зміни показників клітинного та гуморального імунітету після дії інфекційних антигенів в експерименті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

Thesis for a Candidate Degree in Biology: Speciality 03.00.13 – Human and Animal Physiology (Biology). –V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2017. For solving of fundamental problems of geriatric and gerontological health practices it is important to ascertain the presence and nature of possible age-related changes of the immune response to natural and synthetic antigens in ontogenesis on the background of the formation of secondary adaptive immunity. The body selects these or those mechanisms of defense against alien antigens based on their immunogenicity and pathogenicity. On the first stage of the protection against alien antigens the barrier function of antigenpresenting cells, the destruction of the antigen depends on their ability to phagocytosis are carried out. The following cascade of individual reactions which provide the immune protection in all stages of ontogenesis is also important. It is known that in case of insufficient function of one of the units of immunoreactivity can be activated compensatory or a function of other factors of immunity in different age groups.

Опис

Для вирішення фундаментальних проблем геріатрії й медичної геронтологічної практики важливим є з‟ясування наявності та характеру можливих вікових змін імунної відповіді на природні та синтетичні антигени в онтогенезі на тлі формування вторинного адаптивного імунітету. Організм обирає ті чи інші механізми захисту від чужорідних антигенів залежно від їх імуногенності й патогенності. На першому етапі забезпечення захисту від чужорідних антигенів здійснюється за допомогою бар'єрної функції антигенпрезентуючих клітин, знищення антигену залежить від їхньої здатності до фагоцитозу. Важливим є також наступний каскад індивідуальних реакцій, що забезпечують імунний захист на всіх етапах онтогенезу. Відомо, що при недостатній функції однієї з ланок імунореактивності може компенсаторно активуватися або інгібуватися функція інших факторів імунітету.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES, вроджений імунітет, адаптивний імунітет, фагоцитоз, запальний процес, вікові групи тварин, антигени, імунореактивність, імунорезистентність, congenital immunity, аdaptive immunity, phagocytosis, inflammatory process, age animals groups, antigens, immunoreactivity, immunoresistance

Бібліографічний опис

Коваленко Т. І. Вікові особливості зміни показників клітинного та гуморального імунітету після дії інфекційних антигенів в експерименті. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин (Біологічні науки). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2017.