Семантичні особливості онімів у текстах німецькомовних фольклорних бувальщин (volkssagen)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Устатті розглядаються власні назви як особлива категорія іменників, їх основні характеристики та семантичні особливості функціонування різних їх типів у текстахнімецькомовнихфольклорних бувальщин, підкреслюється наявність серед них декількох різних груп, які представлені в досліджуваних текстах урізній мірі. Аналізуються принципи словотворення певних категорій онімів, характерних для розглянутих текстів. В статье рассматриваются имена собственные как особая категория существительных, их основные характеристики и семантические особенности функционирования различных их типов в текстах немецкоязычных фольклорных быличек, подчеркивается наличие среди них нескольких различных групп, в различной степени представленных в исследуемых текстах. Анализируются принципы словообразования отдельных категорий онимов, характерных для исследуемых текстов. The article overwiews proper names as a special category of nouns, their basic characteristics and semantic functional properties of different types of them in German folktales, observes their classification into several different groups, unequally represented in studied texts. The principles of word formation in several categories of proper names, which are typical for studied texts, are analyzed.

Опис

Ключові слова

anthroponyms, German folktales, mythonyms, proper names, toponyms, chrononyms, антропоніми, власні назви, міфоніми, німецькомовні фольклорні бувальщини, топоніми, хрононіми

Бібліографічний опис

Бучіна К.В. Семантичні особливості онімів у текстах німецькомовних фольклорних бувальщин (volkssagen) / К.В. Бучіна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 973. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 68. – С. 114-119.