Риторичні запитання як імпліцитні мовленнєві акти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена аналізу структур риторичного запитання. У німецькомовному діалогічному дискурсі ці структури реалізують імпліцитні мовленнєві акти: конвенціоналізовані (індиректні) мовленнєві акти асертивного, директивного, комісивного та експресивного типів, та імплікативні (поліімплікативні мовленнєві акти з іронічним переосмислення і без нього). Статья посвящена анализу структур риторического вопроса. В немецкоязычном диалогическом дискурсе эти структуры реализуют имплицитные речевые акты: конвенционализированные (косвенные) речевые акты ассертивного, директивного, комиссивного и экспрессивного типов, и импликативные (полиимпликативные речевые акты с ироническим переосмыслением и без него). The article deals with analysis of rhetorical question structures. In German dialogical discourse these structures realize implicit speech acts: conventionalized (indirect) speech acts of assertive, directive, commissive and expressive types, and implicative (poly-implicative speech acts with ironical meaning and without it).

Опис

Безугла Л.Р. – доктор філол. наук, професор кафедри німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Ключові слова

дискурс, іллокуція, імпліцитний мовленнєвий акт, пропозиція, риторичне запитання, discourse, illocution, implicit speech act, proposition, rhetorical question

Бібліографічний опис

Безугла Л.Р. Риторичні запитання як імпліцитні мовленнєві акти / Безугла Л.Р. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №866. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 59. – С.