Наука та інновації класичного дослідницького KARAZIN – UNI

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглядаються проблеми дослідницького університету: наука – навчання: конструювання когнітивно-концептуальної моделі мови, її реалізація, впровадження в ракурсі моделі наукових досліджень інноваційних технологій, комп’ютерних технологій та різнопланових актуальних лінгвопрограм. Висвітлюються алгоритми каузальної семантики через призму граматики тексту на актуальних оригінальної спрямованості дискурсах, схемах для роботи аспірантів, студентів в аудиторії/ самостійно/ на on-line конференціях тощо. Рассматриваются проблемы исследовательского университета: наука – обучение: конструирование когнитивно-концептуальной модели языка, ее реализация, внедрение в ракурсе модели научных исследований инновационных технологий, компьютерных технологий и разноплановых актуальных лингвопрограмм. Рассматриваются алгоритмы каузальной семантики с позиции грамматики текста на актуальных оригинальной направленности дискурсах, схемах для работы аспирантов, студентов в аудитории/ самостоятельно/ на on-line конференциях и пр. The paper deals with the issues addressed by the research university: science – study process: constructing cognitive and conceptual model of the language, its implementation, introduction within the scope of scholarly research innovation technologies, computer technologies and a variety of modern linguistic programs. The algorithm of casual semantics is provided in terms of the text grammar as based on the modern discourses focused on the most pressing topics, frameworks for PhD students and undergraduate students in class/for self-learning/ at the on-line conferences, etc.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, алгоритми каузальності, дослідницький університет, когнітивно-концептуальна модель, лінгвотехнології, новітні лінгвопроекти, casualty algorithms, research university, cognitive and conceptual framework, linguistic technologies, the newest linguistic projects

Бібліографічний опис

Гусєва П.Т. Наука та інновації класичного дослідницького KARAZIN – UNI / П.Т. Гусєва, Л.П. Кургут // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2014. – №1103. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 78. – С. 71–76.