Етностереотип німця та особливості його репрезентації німецькомовними ептонімами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено проблемі соціальних стереотипів, зокрема етностереотипів, підгрунтям для яких є особливі цінності етносу (концептуальні домінанти). Авто- та гетеростереотипи німців (аналізовані із застосуванням експліцитних та імпліцитних психосемантичних методів) мають специфічну репрезентацію в німецькомовних ептонімічних мікротекстах, що зумовлено впливом феномена елітарної мовної особистості. Статья посвящена проблеме социальных стереотипов, в частности этностереотипов, основой для которых служат особые ценности этноса (концептуальные доминанты). Авто- и гетеростереотипы немцев (анализируемые с помощью эксплицитных и имплицитных психосемантических методов) получают специфическую репрезентацию в немецкоязычных эптонимических микротекстах, что обусловлено влиянием феномена элитарной языковой личности. The article deals with the problem of social stereotypes, in particular ethnic stereotypes based on specific values of an ethnos (conceptual dominants). Auto- and heterostereotypes of Germans (analyzed by means of explicit and implicit psychosemantic methods) are represented in German eptonymic microtexts in a specific way, which is influenced by the phenomenon of elitist language personality.

Опис

Ключові слова

auto- and heterostereotype, carnivalization, elitist language personality, eptonym, ethnic stereotype, explicit and implicit psychosemantic methods, авто- та гетеростереотип, експліцитні та імпліцитні психосемантичні методи, елітарна мовна особистість, ептонім, етностереотип, карнавалізація

Бібліографічний опис

Оніщенко Н.А. Етностереотип німця та особливості його репрезентації німецькомовними ептонімами / Оніщенко Н.А.// Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 972. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 67. – С.