Геоінформаційне моделювання еколого-геохімічних процесів ландшафтів басейнової конфігурації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

На основі топографічної карти, польового обстеження території полігону «Балаклійський» і лабораторного аналізу зразків снігового покриву створено двомірну модель просторового розподілу екотоксикантів, що депонуються з атмосфери до ландшафтів басейнової конфігурації, для забезпечення подальшого фрактального аналізу закономірностей розподілу полютантів у ландшафтних системах більш високого рівня. На основе топографической карты, полевого обследования территории полигона «Балаклейский» и лабораторного анализа образцов снежного покрова создана двухмерная модель пространственного распределения экотоксикантов, депонирующихся из атмосферы, в ландшафты бассейновой конфигурации, для обеспечения последующего фрактального анализа закономерностей распределения поллютантов в ландшафтных системах более высокого уровня. On the basis of topographical card, field inspection of territory of ground of «Balakleyskiy» and labtest of standards of snow-cover the two-dimensional model of the spatial distributing of ecotoxically, deposited from an atmosphere is created, in the landscapes of pool configuration, for providing of subsequent fractal analysis of conformities to the law of distributing of pollutions in the landscape systems more high level.

Опис

Ключові слова

ландшафтно-територіальні системи, басейнова конфігурація, геоінформаційне моделювання, фрактальність, токсичність, сніговий покрив, біотестування

Бібліографічний опис

Максименко Н.В. Геоінформаційне моделювання еколого-геохімічних процесів ландшафтів басейнової конфігурації / Н.В. Максименко, А.А. Клєщ // Людина та довкiлля. Проблеми неоекологiї : журнал наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 2 (15). – С. 25–30.