Нонсенс в аспекті адресатно-адресантної взаємоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті вивчаються форми нонсенсу в аспекті адресатно-адресантної взаємодії. Проаналізовано прагматичний потенціал нонсенсу, розмаїття форм якого дозволяє втілити широкий спектр авторських інтенцій. В результатідослідження зроблено висновок, що вибір форми нонсенсу здійснюється з урахуванням прагматичної інтенції автора твору, а також потенційного ступеню інтерпретованості неконвенційного утворення. В статье исследуютсяформынон- сенса в аспекте адресатно-адресантного взаимодействия. Проанализирован прагматический потенциал нонсенса, разнообразие форм которого позволяет воплотить широкий спектр авторских интенций. В результатеисследования делается вывод, что выбор формы нонсенса осуществляется с учетом прагматической интенции автора произведения, а также потенциальной степени интерпретируемости неконвенционального образования. The article focuses on studying nonsense forms in the aspect interaction between an addressee and an addresser. The pragmatic potential of nonsense and the variety of its forms that allow implementing a wide range of authors’ intentions are analyzed. The conclusion is made that the use of nonsense forms is performed taking into account authors’ pragmatic intentions and the potential degree of interpretation of nonconventional forms.

Опис

Ключові слова

nonsense, pragmatic potential, pragmatic intention, nonsense forms, degree of interpretation, conventional units, nonconventional forms, addressee-addresser interaction, нонсенс, прагматичний потенціал, прагматична інтенція, нонсенсні репрезентації, ступінь інтерпретованості, конвенційні одиниці, неконвенційні поєднання, адресатно-адресантна взаємодія

Бібліографічний опис

Вороніна К.В. Нонсенс в аспекті адресатно-адресантної взаємодії / К.В. Вороніна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 848. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 58. – С. 102–107.