Управління ризиками депозитарної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню депозитарних установ та їх ролі в підвищенні надійності системи обліку прав на цінні папери в Україні. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення системи заходів із зниження ризиків в депозитарній діяльності. Статья посвящена исследованию депозитарных учреждений и их роли в повышении надежности системы учета прав на ценные бумаги в Украине. Разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию системы мер снижения рисков в депозитарной деятельности. The role of custodies and depositaries in increase of safety of the system of rights’ on securities registration in Ukraine is investigated. The author develops scientific and practical recommendations for improving measures to reduce potential risks in depositary’s activity.

Опис

Лапшина Т.В., аспірант. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ключові слова

депозитарна установа, бездокументарна форма цінних паперів, депозитарний ризик, зниження ризиків, страхування професійної діяльності депозитарних установ

Бібліографічний опис

Лапшина Т.В. Управління ризиками депозитарної діяльності / Т.В. Лапшина // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 851. Сер.: Економіка. – С.