Духовно-творча складова людської діяльності як головна засада-чинник сучасного господарського розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розроблено комплексний методологічний підхід до пізнання духовно-творчої дія-льності людини на основі цілісного розуміння процесу олюднення і шляхів його реалі-зації в сучасній господарській облаштованості людського суспільства у форматі реалі-зації імперативу виживання людства. Обґрунтовано рефлективну природу категорій «діяльність», «господарство» і «біо-соціо-духовна природа людини». Доведено, що в умовах становлення постіндустріального, освітнього суспільства головний предмет праці «переміщається» з навколишнього щодо людини середовища всередину самої людини: предметом праці стає свідомість людини та розкрито двоїсте значення свідо-мості як предмета праці: із погляду імперативу виживання людства та у економічному форматі. Обґрунтовано необхідність дослідження господарських відносин олюднення у форматі міждисциплінарного підходу як сфери господарських відносин цілісної само-реалізації людини.

Опис

КОЛІНЬКО Ольга Григорівна, старший викладач, Харківський національний уні-верситет імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

духовно-творча діяльність людини, імператив виживання людства, свідомість, цілісна самореалізація людини

Бібліографічний опис

Колінько О.Г. Духовно-творча складова людської діяльності як головна засада-чинник сучасного господарського розвитку / Колінько Ольга Григорівна // Социальная экономика. – 2012. - № 1. Январь-март. – С. 75–84.