Оптимізація територіальної структури землекористування м. Харків засобами ландшафтно-екологічного планування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Klieshch A. A. Optimization of the territorial structure of land use in Kharkiv using the landscape - ecological planning – As a manuscript. The thesis of a dissertation for competition of scientific degree of the candidate of geographical sciences on a speciality 11.00.11 constructive geography and rational use of natural resources. V. N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The dissertation research is devoted to the scientific substantiation of directions and measures of optimization of the territorial structure of land use of the city of Kharkiv for maintenance of environmental sustainability and ecological resilience as the goals of sustainable development. The expediency of using landscape-ecological planning as a part of the practice of development of documents of territorial development of the city is substantiated and the adapted algorithm of its carrying out taking into account features of urban landscapes is offered.

Опис

Дисертаційне дослідження присвячене науковому обґрунтуванню напрямів і заходів оптимізації територіальної структури землекористування міста Харків для забезпечення інвайронментальної сталості та екологічної стабільності як цілей сталого розвитку. Обґрунтовано доцільність використання ландшафтно-екологічного планування в складі практики розробки документів територіального розвитку міста та запропоновано адаптований алгоритм його проведення, що враховує особливості міських ландшафтів. Здійснено комплексну інвентаризацію фізико-географічних умов. Визначено склад та параметри природних територіальних структур міського ландшафту (відтвореної генетико-морфологічної, басейнової та позиційно-динамічної). Встановлено загальні риси та особливості часової та функціональної гетерогенності територіальної структури землекористування м. Харкова, що дали можливість визначити основні закономірності його розвитку.

Ключові слова

оптимізація, територіальні структури ландшафту, міський ландшафт, ландшафтно-екологічне планування,, водоохоронне зонування,, міські території, об’єкти природно-заповідного фонду, optimization, territorial structures of the landscape, urban landscape, landscape-ecological planning, water protection zoning, urban territories, objects of the nature reserve fund

Бібліографічний опис

Клєщ, Анастасія Анатоліївна. Оптимізація територіальної структури землекористування м. Харків засобами ландшафтно-екологічного планування : дисертація ... кандидата географічних наук (спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів) / А.А. Клєщ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2021. - 242 с.