Мови медіа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

У навчально-методичному комплексі з курсу «Мови медіа» роз-глядаються основні положення медіалінгвістики, дисципліни, яка спрямо-вана на лінгвістичний аналіз різних типів медіа-дискурсу, зокрема, дискур-су газет, радіо, телебачення та Інтернету, з позицій когнітивно-комунікативної парадигми філології. Подаються тематичний план курсу «Мови медіа», критерії рейтингової системи оцінювання знань студентів, зміст лекційних і семінарських занять, матеріали і методичні поради для самостійної роботи студентів, тести для контролю знань, питання до залі-ку, рекомендована література і словник основних термінів з навчального курсу. Для студентів магістратури спеціальності «Медіа-комунікації» соці-ологічного факультету. Комплекс навчально-методичних матеріалів може бути використаний студентами інших спеціальностей і факультетів, а та-кож бакалаврами, магістрами, аспірантами і викладачами інших гуманіта-рних дисциплін.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Малая О. Ю. Мови медіа : Навчально-методичний комплекс для студентів соціологічного факультету спеціальності «Медіа-кому-нікації». — X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. — 49 с.