Малогабаритний текст як одиниця об’єктивації концепту знаменитість в англомовному газетному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У роботі встановлюються поняттєво-ціннісні ознаки концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ, об’єктивованого текстом англомовної газетної статті. Аналіз виявляє епістемічну ознаку «штучність» та аксіологічніознаки: негативнутелеологічнуоцінку знаменитості-особистості й негативні емоційну, етичну й інтелектуальнуоцінки знаменитості-соціокультурногоявища. В работе устанавливаются понятийно-ценностные признаки концепта ЗНАМЕНИТОСТЬ, объективированного текстом англоязычной газетной статьи. Анализ выявляет епистемический признак «искусст- венность» и аксиологические признаки: негативную телеологическую оценку знаменитости-личности и негативные эмоциональную, этическую и интеллектуальную оценки знаменитости социокультурного явления. The article establishes the conceptual and evaluative characteristics of the CELEBRITY concept, which is objectified by an English newspaper article. The analysis singles out the epistemic characteristic «artificiality» and the evaluative characteristics: negative teleological evaluation of celebrity-personality and negative emotional, ethic and intellectual evaluations of celebritycultural phenomenon.

Опис

Ключові слова

cognitive-discursive approach, concept, name of the concept, notional and evaluative constituents of the concept, ім’я концепту, когнітивно-дискурсивний підхід, концепт, поняттєві та аксіологічні ознаки концепту

Бібліографічний опис

Кукушкін В.В. Малогабаритний текст як одиниця об’єктивації концепту знаменитість в англомовному газетному дискурсі / В.В. Кукушкін // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 848. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 58. – С. 39-42.