Експансія синтаксичної структури як засіб стилістичної виразності у німецькомовному науково-лінгвістичному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена способам розширення синтаксичної структури у німецькомовномунауково-лінгвістичномудискурсі. В роботі проводиться аналіз використання наступних стилістичних прийомів експансії: перераховування, градації, антитези, різних видів повторів, плеоназму, синтаксичної та лексичної тавтології як засобу стилістичної виразності у текстах німецькомовних лінгвістичних монографій, а також особливостей їх функціонального призначення. Статья посвящена способам расширения синтаксической структуры в немецкоязычном научно-лингвистическом дискурсе. В работе анализируется использование следующих стилистических приемов экспансии: перечисления, градации, антитезы, разных видов повторов, плеоназма, синтаксической и лексической тавтологии как средств стилистической выразительности в текстах немецкоязычных лингвистических монографий, а также особенностей их функционального предназначения. The article discusses syntactic structure extension methods in the German linguistic discourse. The work analyses the use of the following stylistic technique of expansion: enumeration, gradation, antithesis, various kinds of repetition, syntactic and lexical tautology as expressivemeans in text of German linguistic monograph, as well as their functional peculiarities.

Опис

Ключові слова

anaphora, antithesis, asyndetic and polisyndetic relations, device, enumeration, expansion of syntactic, gradation, pleonasm, stylistic repetition, syndetic, tautology, анафоричний повтор, антитеза, градація, експансія синтаксичної структури, перелічення, плеоназм, синдетичні, асиндетичні, полісиндетичні зв’язки, стилістичні прийоми, тавтологія

Бібліографічний опис

Карпусенко Н.В. Експансія синтаксичної структури як засіб стилістичної виразності у німецькомовному науково-лінгвістичному дискурсі / Н.В. Карпусенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 167-173.