Протиставлення як втілення сугестивної стратегії англомовного електорального дискурсу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено аналізупротиставлення як сугестивної стратегії мовленнєвого впливу, що реалізується шляхом актуалізації бінарних аксіологічномаркованих концептів, втілюваних антонімічними лексемами в рамках предикативних і непредикативних паралельних конструкцій, з’єднаних протиставними сполучниками. Статья посвящена анализупротивопоставления как суггестивной стратегии речевого воздействия, которая реализуется путем актуализации бинарных аксиологически маркированных концептов, представленных антонимическими лексемами в рамках предикативных и непредикативных параллельных конструкций, соединенных противительными союзами. The article focuses on the analysis of contrast as a suggestive strategy of speech influence implemented by means of binary axiologically marked concepts actualized by antonymous lexemes within predicative and non-predicative parallel structures, joined by adversative conjunctions.

Опис

Ключові слова

English electoral discourse, suggestive strategy, contrast, concept, antonym, parallel structures, англомовний електоральний дискурс, сугестивна стратегія, протиставлення, концепт, антонім, паралельні конструкції

Бібліографічний опис

Ільченко М.Л. Протиставлення як втілення сугестивної стратегії англомовного електорального дискурсу / М.Л. Ільченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 973. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 68. – С. 80–85.