Статистична оцінка залученості української економіки у світові господарські зв’язки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті розглядаються статистичні показники визначення міри залученості економік різних країн в глобальну економічну систему. Запропонована методика розрахунку коефіцієнтів відносної експортної спеціалізації та диверсифікації, що застосовуються до статистичної оцінки регіональної залученості у зовнішньоекономічні зв'язки України.

Опис

В статье рассматриваются статистические показатели определения меры вовлечения экономик различных стран в глобальную экономическую систему. Предложена методика расчета коэффициентов относительной экспортной специализации и диверсификации, которые применяются для статистической оценки региональной вовлеченности во внешнеэкономические связи Украины. The article considers statistic indexes used to define the involvement of different countries in the world economic system. We suggest methods for index calculation of relative export specialization and diversification which can be used to show statistic estimation of regional involvement into outereconomic connections of the Ukraine. Кey words: statistic estimation, export and import specialization, diversification

Ключові слова

статистична оцінка, експортна та імпортна спеціалізація, диверсифікація, статистическая оценка, экспортная и импортная специализация, диверсификация, statistic estimation, export and import specialization, diversification

Бібліографічний опис

Кущенко О.І., Мамонтова О.Г. Статистична оцінка залученості української економіки у світові господарські зв’язки / О.І. Кущенко, О.Г. Мамонтова // Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна[Cерія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»]. – Х.,2014. – 12 с.(Випуск 3).