Функціонування проксемічної складової у ситуації переконування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено дослідженню функціонування проксемічної складової у ситуації переконування, характерною рисою якої є діяльність адресанта, спрямована на змінууявлень адресата, що передбачає активний діалог і позитивну реакцію з боку останнього. Для досягнення комунікативної мети адресант активно викори- стовує проксемічну складову разом із кінесичними та просодичними комунікативними компонентами, що супроводжують вербальне повідомлення адресанта та посилюють його значеннєве навантаження. Статья посвящена исследованию функционирования проксемической составляющей в ситуации убеждения, характерной чертой которой является деятельность адресанта, направленная на изменение представлений адресата и предполагающая активный диалог и позитивную реакцию со стороны последнего. Для достижения коммуникативной цели адресант активно использует проксемическую составляющую вместе с кинесическими и просодическими коммуникативными компонентами, которые сопровождают вербальное высказывание адресанта и усиливают его смысловую нагрузку. This paper focuses on the analysis of functioning of the proxemic component in the situation of persuasion, the characteristic feature of which is the addresser’s intention to change the addressee’s views. It presupposes an active dialogue and a positive reaction of the addressee. The addresser uses the proxemic component together with the kinesic and prosodic communicative components, which accompany the addresser’s verbal utterance and emphasize its meaning in order to achieve a communicative goal.

Опис

Ключові слова

kinesic component, prosodic component, proxemic component, persuasion, shortening of the communicative distance, кінесичний компонент, переконування, проксемічна складова, просодичний компонент, скорочення комунікативної дистанції

Бібліографічний опис

Віротченко С.А. Функціонування проксемічної складової у ситуації переконування / С.А. Віротченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 928. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 63. – С. 104-108.