Методика розвитку рухових якостей учнів основної школи на уроках фізичної культури з урахуванням рівнів біологічного розвитку

Анотація

Дисертація присвячена проблемі розвитку рухових якостей учнів 5–7-х класів на основі впровадження диференційованого підходу з урахуванням їх рівнів біологічного розвитку та використанням засобів комп’ютерних технологій. Розроблено комп’ютерну програму, яка дозволяє оптимізувати роботу вчителя фізичної культури з обліку й аналізу даних про фізичний розвиток і фізичну підготовленість учнів, з метою реалізувати диференційований підхід на уроках фізичної культури в школі. Розроблено та експериментально перевірено ефективність методики розвитку рухових якостей учнів основної школи на уроках фізичної культури з урахуванням рівнів біологічного розвитку. Досліджено вікові зміни фізичного розвитку, загальної фізичної підготовленості учнів 5–7-х класів, виявлено рівні біологічного розвитку, як важливі фактори, що впливають на успішність занять фізичною культурою.

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences: Specialty 13.00.02 – Theory and Methodology of Education (Physical Education, Fundamentals of Health).–V. N. KarazinKharkіv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkіv, 2019. The theses is devoted to the problem of the development of motor qualities of 5-7th grade pupils on the basis of implementation of differentiated approach considering their levels of biological development using computer technologies.The computer program that allows optimizing work of the physical education teacher with measurement and analyzing data on pupils’ physical development and physical fitness is developed, with subsequent implementation the differentiated approach into physical education lessons at school. The effectiveness of methods of the development of middle school pupils’ motor qualities, considering the levels of biological development at the physical culture lessons was developed and experimentally tested. The age changes of physical development, general physical preparedness of 5-7th grade pupils were investigated; levels of biological development were identified as important factors influencing on the success of physical culture classes.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, диференціація, фізичних навантажень, комп’ютерна програма «Здоров’я школяра», рівень біологічного розвитку, рухові якості, уроки фізичної культури, учні, фізичний розвиток, differentiation of physical activity, computer program «Schoolchild’ health», physical culture lessons, pupils, physical development, дифференциация физических нагрузок, компьютерная программа «Здоровье школьника», уровень биологического развития, двигательные качества, уроки физической культуры, ученики, физическое развитие

Бібліографічний опис

Жерновнікова Я. В. Методика розвитку рухових якостей учнів основної школи на уроках фізичної культури з урахуванням рівнів біологічного розвитку. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019.