Национально-культурная специфика тематического потенциала медицинского кооперативного профессионально-непрофессионального дискурса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статья посвящена анализу микротем, реализуемых англоязычными и русскоязычными медиками в ситуациях кооперативного общения с пациентами. Выявлены качественно-количественные отличия тематического потенциала кооперативных и конфликтных ситуаций, а также общения англоязычных и русскоязычных медиков и пациентов; последнее свидетельствует о специфике национально-культурного плана. Стаття присвячена аналізу мікротем, реалізованих англомовними та російськомовними медиками у ситуаціях кооперативного спілкування з пацієнтами. Виявлені якісно-кількісні відмінності тематичного потенціалу кооперативних та конфліктних ситуацій, а також спілкування англомовних та російськомовних медиків та пацієнтів; останнє засвідчує специфіку національно-культурного плану. The article focuses on the analysis of topics, realized by English-speaking and Russian-speaking medical workers in situations of cooperative communication with patients. The research has revealed the qualitative and quantitive differences in the thematic potential of cooperative and conflict situations as well as in communication of English-speaking and Russian-speaking medical workers and patients, the later being the proof of the natural-cultural specific features.

Опис

Ключові слова

medical professional-non-professional discourse, cooperative situation, thematic potential, theme, topic, the English language, the Russian language, медицинский профессионально-непрофессиональный дискурс, кооперативная ситуация, тематический потенциал, макротема, микротема, английский язык, русский язык

Бібліографічний опис

Кудоярова О.В. Национально-культурная специфика тематического потенциала медицинского кооперативного профессионально-непрофессионального дискурса / О.В. Кудоярова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 972. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 67. – С.