Соціальна роль у навчанні кіноперекладу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статтю присвячено розгляду кіноперекладу як особливого виду перекладацької діяльності, проаналізовано особливості кіноперекладу в порівнянні з іншими типами перекладу. Встановлено, що поняття ролі є важливим для теоретичного та прикладного аналізу кінодискурсу, для кіноперекладу та навчання кіноперекладу, адже кінодискурс презентує вербальну актуалізацію соціальної або соціально-психологічної ролі, оскільки як феноменологічний простір кінодискурс дублює реальність та репрезентує її на екрані. Статья посвящена рассмотрению киноперевода как особого вида переводческой деятельности, проанализированы особенности киноперевода по сравнению с другими типами перевода. Установлено, что понятие роли является важным для теоретического и прикладного анализа кинодискурса, для киноперевода и обучения кинопереводу, т.к. кинодискурс представляет вербальную актуализацию социальной или социально-психологической роли, поскольку в качестве феноменологического пространства кинодискурс дублирует реальность, представляя ее на экране. The article deals with film-translation as a special kind of translation, the features of film-translation are analyzed in comparison with other types of translation. It is argued that film discourse is verbal actualization of social/socio-psychological role thence the importance of role for theoretical and applied analysis of film discourse, for film translation and for film translation teaching as well is established. It is also argued that as phenomenological space film discourse transmits the reality and represents it on the screen.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, кінодискурс, навчання кіноперекладу, соціальна роль, вербальна актуалізація, film discourse, film translation teaching, social role, verbal actualization

Бібліографічний опис

Гридасова О.І. Соціальна роль у навчанні кіноперекладу / О.І. Гридасова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2014. – №1103. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 78. – С. 182–187.