Невідповідність чоловіка й жінки утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Ця стаття присвячена дослідженню когнітивних механізмів створення сміхового ефекту англомовного анекдоту, закорінених на невідповідності персонажів чоловіка й жінки утилітарним нормам. Результати аналізу мовної об’єктивації стереотипних уявлень представників англомовної лінгвокультури демонструють кількісну і якісну асиметрію. Знайдена кількісна та якісна асиметрія відбиває найбільш соціально значущі гендерно специфічні вимоги до чоловіка й жінки як членів англомовного соціуму. Данная статья посвящена исследованию когнитивных механизмов создания смехового эффекта англоязычного анекдота, основанных на несоответствии персонажей мужчины и женщины утилитарным нормам. Результаты анализа языковой объективации стереотипных суждений представителей англоязычной лингвокультуры демонстрируют количественную и качественную асимметрию. Найденная количественная и качественная асимметрия отбивает наиболее социально значимые гендерно специфические требования к мужчине и женщине как членам англоязычного социума. This article is devoted to the research of cognitive mechanisms of the creation of laughter effect of the English-language anecdote, which are based on the disparity of characters of man and woman to the utilitarian norms. The results of the analysis of linguistic objectification of stereotype presentations of representatives of English-language lingo-culture demonstrate quantitative and high-quality asymmetry. The found quantitative and high-quality asymmetry reflects the most socially meaningful gender-specific demands to the man and woman as to the members of English-language society.

Опис

Ключові слова

english-language anecdote, gender stereotypes, norms of safety, norms of realism, norms of reasonableness, utilitarian norms, англомовний анекдот, гендерні стереотипи, норми безпеки, норми реалізму, норми розсудливості, утилітарні норми

Бібліографічний опис

Птушка А.С. Невідповідність чоловіка й жінки утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту англомовного анекдоту / А.С. Птушка // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №866. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 59. – С.