Моніторинг довкілля

Ескіз недоступний

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено необхідність створення та етапи удосконалення систе-ми моніторингу довкілля, наведено класифікацію видів забруднення навколишнього природного середовища та методи оцінювання екологічних ситуацій. Розкрито мету, завдання та принципи функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища в Ук-раїні, висвітлено сучасний стан та перспективи її розвитку. Розглянуто ієрархічні рівні та класи-фікацію системи моніторингу за видами її функціонування. Здійснено аналіз основних законода-вчих та нормативних документів, що використовуються для організації та проведення монітори-нгу. Наведено відомості щодо об’єктів моніторингу різних компонентів навколишнього середо-вища, перелік та функції суб’єктів моніторингу. Розглянуто питання щодо методичного, метро-логічного, технічного, програмного, організаційного та наукового забезпечення функціонування системи державного моніторингу. Наведено основні відомості щодо систем екологічного мене-джменту та екологічного аудиту, як механізму управління екологічною безпекою.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Earth sciences::Other earth sciences

Бібліографічний опис

Крайнюков О.М. Моніторинг довкілля : навчальний посібник / О. М. Крайнюков. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 176 с.