Теорія “обличчя” як методологічне підґрунтя дослідження реалізації стратегій ввічливості та неввічливості у німецькомовному інтернет-дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті представлено критичний огляд різних інтерпретацій теорії “обличчя”: “обличчя” як сутність, що конструюється ззовні, адресатом; “обличчя” як сутність, що конструюється зсередини, мовцем; “обличчя” як сутність, щоконструюється інтерактивно, і мовцем, і адресатом упроцесі комунікації. Розглядаються проблемні аспекти теорії “обличчя” – онтологічний и культурологічний. Аналізується специфіка дослідження “роботи з обличчям” у інтернет-просторі. В статье представлен критический обзор разных интерпретаций теории “лица”: “лицо” как сущность, конструируемая извне, адресатом; “лицо” как сущность, конструируемая внутренне, говорящим; “лицо” как сущность, конструируемая интерактивно, и говорящим, и адресатом в процессе коммуникации. Рассматриваются проблемные аспекты теории “лица” – онтологический и культурологический. Анализируется специфика исследования “работы с лицом” в интернет- пространстве. In the paper we present a critical review of different conceptualizations of “face”: “face” as external entity to be constructed by the hearer; “face” as internal entity to be constructed by the speaker; “face” as an interactional entity to be constructed by the hearer and by the speaker in communication.We consider problem issues of the “face” theory: ontological and cultural ones. We also analyze the research features of “face-work” in Internet.

Опис

Ключові слова

“face”, politeness, impoliteness, strategy, speech act, Internet-discourse, “обличчя”, ввічливість, неввічливість, стратегія, мовленнєвий акт, інтернет-дискурс

Бібліографічний опис

Малая О.Ю. Теорія “обличчя” як методологічне підґрунтя дослідження реалізації стратегій ввічливості та неввічливості у німецькомовному інтернет-дискурсі / О.Ю. Малая // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 973. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 68. – С. 51-56.