Тактики стратегії дискримінації у німецькомовному публіцистичному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тактик стратегії дискримінації у німецькомовному публіцистичному дискурсі на матеріалі сучасної преси. Надається визначення поняттям стратегія та тактика. Виділяється та описується 19 тактик дискримінації іноземців у сучасній німецькомовній пресі з наданням прикладів висловлень, які їх реалізують. Пропонується класифікація тактик дискримінації за критерієм агенса та за семантичним критерієм. Статья посвящена изучению тактик стратегии дискриминации в немецкоязычном публицистическом дискурсе на материале современной прессы. Дается определение понятиям стратегия и тактика. Выделяется и описывается 19 тактик дискриминации с приведением примером высказываний, реализующих их. Предлагается классификация тактик дискриминации за критерием агенса и семантический критерием. The article investigates tactics of the discrimination strategy in German journalistic discourse on the material of the modern press. Definitions of the notions of tactic and strategy are given. 19 tactics of the discrimination are singled out and described by giving examples of utterances realizing these tactics. A classification of the tactics of the discrimination based on the criterion of the agent and on the semantic criterion is proposed.

Опис

Ключові слова

дискримінація, дискурс, тактика, стратегія, discrimination, discourse, tactic, strategy

Бібліографічний опис

Романченко І.О. Тактики стратегії дискримінації у німецькомовному публіцистичному дискурсі / І.О. Романченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1002. – Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 69. – С. 27–33