Реализация аксиологического подхода в воспитании педагогической толерантности студентов посредством блога

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Грінь Д.С.

Анотація

У статті описано технологію використання блогу у роботі зі студентами, зокрема під час педагогічної практики, для виховання у них педагогічної толерантності. На прикладі конкретних завдань висвітлено реалізацію у цьому процесі аксіологічного підходу при формуванні всіх компонентів запропонованої технології (мотиваційно-ціннісного, змістовно-процесуального, особистісно-поведінкового). Доведено, що використання блогів у навчальному процесі за цією технологією сприяє усвідомленню студентами самоцінності кожної особистості, культивує в них повагу до її прав на індивідуальність, відмінність поглядів, цінностей, світосприйняття, формує в них теоретичну основу для розуміння сутності, ролі та особливостей реалізації педагогічної толерантності, розвиває в них уміння та надає їм досвід толерантного ставлення і поводження на основі гуманістичних цінностей. Під час блогінгу в студентів закріплюються такі особистісні якості, як тактовність, щирість, доброзичливість. Varenko T. K. Realization of Axiological Approach in Cultivation of Pedagogical Tolerance in Students through Blogging. The paper describes the technology of using blogs in the work of students, particularly during their pedagogical practice, to cultivate pedagogical tolerance in them. Illustrating it with specific assignments, the paper exemplifies application of the axiological approach in developing all the components of the proposed technology (motivation-value, content-procedural and personality-behavioral). It justifies the use of blogs in the academic process within this technology to promote students’ awareness of the self-value of each person, to cultivate their respect for other persons’ rights to being individual, different in views, values and the worldview, to build up their theoretical knowledge about the essence, role and application peculiarities of pedagogical tolerance, to hone their skills and provide them with experience of tolerant attitude and behavior based on humanism values. Through blogging, students strengthen such personal qualities as tact, sincerity, kindness.

Опис

Ключові слова

педагогічна толерантність, аксіологічний підхід, блог, цінності, pedagogical tolerance, axiological approach, blog, values

Бібліографічний опис

Варенко Т. К. Реализация аксиологического подхода в воспитании педагогической толерантности студентов посредством блога. Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки і психології». - Вип.1 (12). - Херсон: Грінь Д.С., 2015. - Т.4. - С.6-10.