Когнітивно-семантичні властивості директивних часток bloss і nur у німецькомовному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядаються когнітивно-семантичні властивості німецьких директивних часток , зумовлені значенням омонімічних частин мови, від яких вони походять. Ці частки активізують певні параметри ідеалізованої когнітивної моделі директивного мовленнєвого акту завдяки семантичному компоненту “обмеження”, яка виступає ознакою концепту КІЛЬКІСТЬ. В статье рассматриваются когнитивно-семантические свойства немецких директивных частиц , обусловленные значением частей речи, от которых они происходят. Эти частицы активизируют определенные параметры идеализированной когнитивной модели директивного речевого акта благодаря семантическому компо- ненту “ограничение”, который выступает признаком концепта КОЛИЧЕСТВО. The article reports on cognitive-semantic properties of German directive particles , depended on the parts of speech meanings, they come from. These particles activate some parameters of the idealized cognitive model of directive speech act owing to the semantic component “restriction”, which is a sign of the concept QUANTITY.

Опис

Ключові слова

directive speech act, discourse, idealized cognitive model, modal particle, директивний мовленнєвий акт, дискурс, ідеалізована когнітивна модель, модальна частка

Бібліографічний опис

Гриценко М.І. Когнітивно-семантичні властивості директивних часток bloss і nur у німецькомовному дискурсі / М.І. Гриценко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 848. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 58. – С. 24-28.