Свобода у ціннісному дискурсі сучасного студентства: кількісний та якісний вимір

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті аналізується динаміка ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства, зокрема місце свободи в ієрархії цінностей майбутніх фахівців. Доводиться взаємозв’язок між "постмодернізацією" ціннісної свідомості студентства та його прагненням до актуалізації особистісної свободи. За допомогою даних якісного дослідження розкриваються студентські інтерпретації змісту свободи, підкреслюється амбівалентність її сприйняття вузівською молоддю.В статье анализируется динамика ценностных ориентаций современного украинского студенчества, в частности место свободы в иерархии ценностей будущих специалистов. Доказывается взаимосвязь между "постмодернизацией" ценностного сознания студенчества и его стремлением к актуализации личностной свободы. С помощью данных качественного исследования раскрываются студенческие интерпретации содержания свободы, подчеркивается амбивалентность ее восприятия вузовской молодежью. In the paper the dynamics of value orientations of modern Ukrainian students and particularly the place of freedom in the hierarchy of values in the future specialists are viewed. The author proves the mutual connection between the process of “post modernization” of value consciousness of the students and its aiming at actualization of the personal freedom. With the help of the data gathered by a qualitative research the students’ interpretations of the content of the term “freedom” are analyzed. The ambiguity of the term’s perception in the student environment is pointed out.

Опис

Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, завідувач-професор кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Піменова Ольга Олександрівна – асистент кафедри філософії Луцького національного технічного університету ,пошукачка кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

freedom, student, value orientations, "post-modernization" of value consciousness, value ambiguity, свобода, студенчество, ценностные ориентации, "постмодернизация" ценностного сознания, ценностная амбивалентность

Бібліографічний опис

Сокурянська Л.Г. Свобода у ціннісному дискурсі сучасного студентства: кількісний та якісний вимір / Сокурянська Людмила Георгіївна, Піменова Ольга Олександрівна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №881. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 24. – С. 209 - 219