Синестезия и метафора как лингвокогнитивная экология концептов эмоций

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье предпринята попытка интегративного переосмысления основ метафоризации как наиболее эффективного способа исследования (периферии) эмоциональных концептов в русле когнитивной лингвистики, психологии, лингвокультурологии. В результате анализа с точки зрения логики, психолингвистики, культурологической семиотики было доказано, что концептуальным основанием метафоры является синестезия У статті зроблено спробу інтегративного переосмислення засад метафоризації як найефективнішого засобу дослідження (периферії) емоційних концептів у річищі когнітивної лінгвістики, психології, лінгвокультурології. Результатомтакого аналізу є обґрунтування автором статусу синестезії як концептуального підґрунтя метафори з точки зору логіки, психолінгвістики, культурологічноїсеміотики. Th e article presents an attempt of reconsidering integratively the basis of metaphorization as the most efficient way of studying the (periphery) of emotional concepts in the framework of cognitive linguistics, psychology, linguoculturology. As a result of the analysis the status of synestesy as the conceptual basis of metaphors has been substantiated from the point of view of logics, psycholinguistics, culturological semiotics.

Опис

Ключові слова

metaphor, conceptual metaphor, synestesy, concept, emotional concept, метафора, концептуальная метафора, синестезия, концепт, эмоциональный концепт

Бібліографічний опис

Шамаева Ю.Ю. Синестезия и метафора как лингвокогнитивная экология концептов эмоций / Ю.Ю. Шамаева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 848. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 58. – С. 15–19.